Print 

Health Care (HC)

HC053: HEALTH INSURANCE CATEGORY
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
There are only these two categories in the Danish National Health Insurance System.
Text of the question  
Please look at card 18. What is your health insurance category in the
National Health Insurance System?

Se venligst på kort 18. Hvad er Deres sygeforsikringsgruppe i det
offentlige sygesikringssystem?

Response categories  
0. Social security institute (private sector employees)
1. Organization for agricultural insurance (rural sector)
2. Self employed persons funds (merchants, craftsmen, etc)
3. Civil servants fund, employees of municipalities
4. Public utilities: telecoms, electricity, trains, metro
5. Health professions, engineers, lawyers
6. Hotel employees
7. Seamen
8. Various bank employees funds
9. Any other social health insurance fund
96. No social health insurance fund

1. Gruppe 1, hvor De, hvis det overhovedet er muligt, skal benytte den praktiserende læge, De en gang for alle har valgt at få tildelt. Henvisning til de fleste speciallæger skal også ske fra denne praktiserende læge. 2. Gruppe 2, hvor De frit kan vælge de praktiserende læger fra gang til gang, og hvor De også frit kan gå til speciallæger. Til gengæld er der en vis mindre egenbetaling til praktiserende læger og speciallæger.


HC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Hvad er fradraget for Deres almindelige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Kan udfyldes med 0, fordi der ikke betales særskilt for
offentlig sygeforsikring i Danmark
Skriv et beløbHC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Skal De i den sygesikringsgruppe, De har valgt, konsultere en
almindelig praktiserende læge, før De går til en speciallæge?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NejHC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Begrænser den sygesikringsgruppe, De har valgt, Deres valg af læger?

Interviewer instructions  
IWER: IWER: SE I SPøRGSMåLET OM BEGRæNSNING BORT FRA, AT MEDLEMMER AF
GRUPPE 2 SKAL BETALE ET VIST BELøB FOR KONSULTATIONER.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NejHC057: HEALTH INSURANCE COVERAGE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  

does not apply

Text of the question  
Are you covered by the National Health Insurance System?

Er De dækket af den offentlige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: Spørgsmålet er så godt som overflødigt i Danmark, men vi er af
sammenlignelighedshensyn nødt til at stille det.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NejHC058: HEALTH INSURANCE STATUS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Is your coverage by the National Health Insurance System statutory or
is it your own choice?

Er Deres dækning af den offentlige sygeforsikring lovbestemt eller er
det Deres eget valg?

Interviewer instructions  
IWER: Svaret bør være ja, fordi alle i Danmark med cpr-nummer er
dækket af den offentlige sygesikring.

Response categories  
1. Statutory
2. My own choice

1. Lovbestemt
2. Mit eget valgHC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Se venligst på kort 19. Har De nogen frivillig
sygeforsikringskontrakt, som dækker følgende typer pleje? Hvis ja, så
sig venligst, hvad der er dækket.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: GERNE FLERE SVAR. SVARES DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER
FOR EN SIKKERHEDS SKYLD SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG,
EKSTRA ELLER PRIVAT SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET
SAMME GæLDER VED KODE 3 OG 4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS
GENNEM DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING.

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med adgang til speciallæger gennem en almindelig
praktiserende læge
3. Sygeforsikring med uindskrænket valg af læger
4. Sygeforsikring med et begrænset valg af læger
5. Tandpleje
6. Fuld dækning af medicinudgifter
7. Delvis dækning af medicinudgifter
8. Hospitalspleje med uindskrænket valg af hospital og klinik
9. Hospitalspleje med et begrænset valg af hospital og klinik
10. Langvarig pleje på plejehjem
11. Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller handicap
12. Hjemmehjælp
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst type frivillig sygeforsikringHC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Se venligst kort 20. Har De nogen frivillig, ekstra eller privat
sygeforsikring for følgende typer af ydelser for at supplere
dækningen fra den offentlige sygesikring?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar. Her er det, at fx Sygesikringen Danmark, men
også andre private sygeforsikringer, kommer ind. Sygesikringen
Danmark har mange forskellige ordninger, så der kan desværre intet
generelt siges om, hvad Danmark dækker af ydelserne på kort 20.SVARES
DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER FOR EN SIKKERHEDS SKYLD
SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG, EKSTRA ELLER PRIVAT
SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET SAMME GæLDER VED KODE
4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS GENNEM DEN OFFENTLIGE
SYGESIKRING.

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med et udvidet valg af læger
3. Tandpleje
4. Et større valg af medicin og/eller alle medicinudgifter (ingen
tilslutning)
5. Et udvidet valg af hospitaler og klinikker til hospitalspleje
6. (Udvidet) Langvarig pleje på plejehjem
7. (Udvidet) Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller
handicap
8. (Udvidet) Hjemmehjælp til daglige gøremål (husholdning osv.)
9. Fuld dækning af udgifter til lægebesøg (ingen tilslutning)
10. Fuld dækning af udgifter til hospitalspleje (ingen tilslutning)
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst anden type frivillig sygeforsikring