Print 

Health Care (HC)

HC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA SOM äR TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Läkarvård med direkt tillgång till specialister
2. Läkarvård med tillgång till specialister via allmänpraktiserande
läkare
3. Läkarvård med obegränsat urval läkare
4. Läkarvård med begränsat urval läkare
5. Tandvård
6. Full kostnadstäckning för läkemedel
7. Delkostnadstäckning för läkemedel
8. Sjukhusvård med obegränsat urval sjukhus och kliniker
9. Sjukhusvård med begränsat urval sjukhus och kliniker
10. Långtidsbehandling på vårdhem
11. Sjukvård i hemmet vid kroniska sjukdomar eller handikapp
12. Hemhjälp
96. Ingen frivillig sjukförsäkring
97. Annan typ av frivillig sjukförsäkring