Print 

Health Care (HC)

HC049M: PAID OUT-OF-POCKET FOR PRESCRIBED DRUGS
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Not counting health insurance premiums or reimbursements from
employers, about how much did you pay out-of-pocket for all your
prescribed drugs, in the last twelve months?

Om man inte räknar in sjukförsäkringspremier, ungefär hur mycket har
du betalat ur egen ficka för alla läkemedel som du ordinerats under
den senaste tolvmånadersperioden?
Interviewer instructions  
IWER: DO NOT CONSIDER EXPENSES FOR SELF-MEDICATION OR DRUGS NOT
PRESCRIBEDAMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount

IWER: RäKNA INTE IN KOSTNADER FöR
SJäLVMEDICINERING ELLER LäKEMEDEL SOM INTE ORDINERATS
IWER: Belopp i [{valuta innan Euron}]
skriv in ett belopp