Print 

Health Care (HC)

HC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Se venligst kort 20. Har De nogen frivillig, ekstra eller privat
sygeforsikring for følgende typer af ydelser for at supplere
dækningen fra den offentlige sygesikring?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar. Her er det, at fx Sygesikringen Danmark, men
også andre private sygeforsikringer, kommer ind. Sygesikringen
Danmark har mange forskellige ordninger, så der kan desværre intet
generelt siges om, hvad Danmark dækker af ydelserne på kort 20.SVARES
DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER FOR EN SIKKERHEDS SKYLD
SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG, EKSTRA ELLER PRIVAT
SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET SAMME GæLDER VED KODE
4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS GENNEM DEN OFFENTLIGE
SYGESIKRING.

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med et udvidet valg af læger
3. Tandpleje
4. Et større valg af medicin og/eller alle medicinudgifter (ingen
tilslutning)
5. Et udvidet valg af hospitaler og klinikker til hospitalspleje
6. (Udvidet) Langvarig pleje på plejehjem
7. (Udvidet) Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller
handicap
8. (Udvidet) Hjemmehjælp til daglige gøremål (husholdning osv.)
9. Fuld dækning af udgifter til lægebesøg (ingen tilslutning)
10. Fuld dækning af udgifter til hospitalspleje (ingen tilslutning)
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst anden type frivillig sygeforsikring