Print 

Health Care (HC)

HC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Se venligst på kort 19. Har De nogen frivillig
sygeforsikringskontrakt, som dækker følgende typer pleje? Hvis ja, så
sig venligst, hvad der er dækket.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: GERNE FLERE SVAR. SVARES DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER
FOR EN SIKKERHEDS SKYLD SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG,
EKSTRA ELLER PRIVAT SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET
SAMME GæLDER VED KODE 3 OG 4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS
GENNEM DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING.

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med adgang til speciallæger gennem en almindelig
praktiserende læge
3. Sygeforsikring med uindskrænket valg af læger
4. Sygeforsikring med et begrænset valg af læger
5. Tandpleje
6. Fuld dækning af medicinudgifter
7. Delvis dækning af medicinudgifter
8. Hospitalspleje med uindskrænket valg af hospital og klinik
9. Hospitalspleje med et begrænset valg af hospital og klinik
10. Langvarig pleje på plejehjem
11. Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller handicap
12. Hjemmehjælp
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst type frivillig sygeforsikring