Print 

Demographics (DN)

DN009: WHERE LIVED SINCE 1989
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  

Where have you lived on November 1st 1989, that is before the Berlin wall came down – in the GDR, in the FRG, or elsewhere?

Response categories  

1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN010: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate or school degree that you have obtained? Titta på kort B. Vilken är din högsta  grundutbildning?
Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)
1. Elementary school (equivalent) less than six years (1)
2. Elementary school 6-8 years (1)
3. Elementary school diploma and at least one year of vocational training (2)
4. Elementary school and secondary grammar school (8 years) (1)
5. 9-year compulsory school diploma (2)
6. Lower school certificate (2)
7. Compulsory school diploma or Lower school certificate, and vocational training for at least one year (2)
DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har du?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)
1.(girls' school) (3)
2. upper secondary school two years (3)
3. upper secondary school three or four years (3)
4. College and univeristy studies at least one year but not university degree (4)
5. (5)
DN014: MARITAL STATUS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

Category 2 is common-law husband or wife


Text of the question  

Please look at card 4. What is your marital status?


Titta på kort 4.Vilket är ditt civilstånd?

Response categories  

1. Married and living together with spouse
2. Registered partnership
3. Married, living separated from spouse
4. Never married
5. Divorced
6. Widowed

1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. änka/änkling

DN016: YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

Question asks for common-law husband or wife. 

Text of the question  
In which year did you register your partnership? (1890..2004)Vilket år blev ni sambo? (1890..2003)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Titta på kort B. Vilken grundutbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din]
[{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare][man/hustru/man/hustru/man/hust
ru]?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

DN023: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [your/your/your/your/your/your]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late]
[husband/wife/husband/wife/husband/wife] have?

Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din] [{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare]
[man/hustru/man/hustru/man/hustru]?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)

Physical Health (PH)

PH011: CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEEK
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

Categories 13 and 14 not included

Text of the question  

Our next question is about the medication you may be taking. Please look at card 8. Do you currently take drugs at least once a week for problems mentioned on this card?


Vår nästa fråga gäller medicin som du kan tänkas ta. Titta på kort 8.
Tar du för närvarande mediciner minst en gång i veckan för något av
problemen som nämns på detta kort?

Interviewer instructions  

IWER: CODE ALL THAT APPLY


IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA
Response categories  

1. Drugs for high blood cholesterol
2. Drugs for high blood pressure
3. Drugs for coronary or cerebrovascular diseases
4. Drugs for other heart diseases
5. Drugs for asthma
6. Drugs for diabetes
7. Drugs for joint pain or for joint inflammation
8. Drugs for other pain (e.g. headache, backpain, etc.)
9. Drugs for sleep problems
10. Drugs for anxiety or depression
11. Drugs for osteoporosis, hormonal
12. Drugs for osteoporosis, other than hormonal
13. Drugs for stomach burns
14. Drugs for chronic bronchitis
96. None
97. Other drugs, not yet mentioned

1. Medicin för hög kolesterolhalt i blodet
2. Medicin för högt blodtryck
3. Medicin för hjärtinfarkt eller cerebrovasculär sjukdom
4. Medicin för annan hjärtsjukdom
5. Medicin för astma
6. Medicin för diabetes
7. Medicin för ledsmärtor eller ledinflammation
8. Medicin för andra smärtor (t.ex. huvudvärk, ryggont, etc.)
9. Medicin för sömnproblem
10. Medicin för ångest eller depression
11. Medicin för benskörhet, hormonell
12. Medicin för benskörhet, annan än hormonell
13. |

14. |

96. Inget
97. Andra mediciner, ännu ej nämnda

Cognitive Function (CF)

CF013: NUMERACY- HALF PRICE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

additional categories and different category numbers, generic category 2 is category 5 in SE

Text of the question  
In a sale, a shop is selling all items at half price. Before the
sale, a sofa costs 300 [{local currency}]. How much will it cost in
the sale?

I samband med en realisation säljer en affär alla sina varor till
halva priset. Före rean kostar en stol 300 [kronor]. Hur mycket
kommer den att kosta på rea?


Interviewer instructions  
IWER: DO NOT READ OUT THE ANSWERS

IWER: LäS INTE UPP SVAREN

Response categories  
1. 150 [{local currency}]
2. 600 [{local currency}]
97. Other answer

1. 150 [kronor]
2. 100 [kronor]
3. 200 [kronor]
4. 250 [kronor]
5. 600 [kronor]
97. Annat svar

CF014: NUMERACY- 6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

additional categories and different category numbers

Text of the question  
A second hand car dealer is selling a car for 6,000 [{local
currency}]. This is two-thirds of what it costs new. How much did the
car cost new?

En mopedförsäljare säljer en begagnad moped till priset av 6 000
[kronor]. Detta är två tredjedelar av vad den kostar som ny. Hur
mycket kostade moped som ny?

Interviewer instructions  
IWER: DO NOT READ OUT THE ANSWERS

IWER: LäS INTE UPP SVAREN
Response categories  
1. 9,000 [{local currency}]
2. 4,000 [{local currency}]
3. 8,000 [{local currency}]
4. 12,000 [{local currency}]
5. 18,000 [{local currency}]
97. Other answer

1. 9 000 [kronor].
2. 2 000 [kronor]
3. 3 000 [kronor]
4. 4 000 [kronor]
5. 8 000 [kronor]
6. 12 000 [kronor]
7. 18 000 [kronor]
97. Annat svar


Health Care (HC)

HC049M: PAID OUT-OF-POCKET FOR PRESCRIBED DRUGS
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Not counting health insurance premiums or reimbursements from
employers, about how much did you pay out-of-pocket for all your
prescribed drugs, in the last twelve months?

Om man inte räknar in sjukförsäkringspremier, ungefär hur mycket har
du betalat ur egen ficka för alla läkemedel som du ordinerats under
den senaste tolvmånadersperioden?
Interviewer instructions  
IWER: DO NOT CONSIDER EXPENSES FOR SELF-MEDICATION OR DRUGS NOT
PRESCRIBEDAMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount

IWER: RäKNA INTE IN KOSTNADER FöR
SJäLVMEDICINERING ELLER LäKEMEDEL SOM INTE ORDINERATS
IWER: Belopp i [{valuta innan Euron}]
skriv in ett belopp

HC053: HEALTH INSURANCE CATEGORY
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Please look at card 18. What is your health insurance category in the
National Health Insurance System?

Response categories  
0. Social security institute (private sector employees)
1. Organization for agricultural insurance (rural sector)
2. Self employed persons funds (merchants, craftsmen, etc)
3. Civil servants fund, employees of municipalities
4. Public utilities: telecoms, electricity, trains, metro
5. Health professions, engineers, lawyers
6. Hotel employees
7. Seamen
8. Various bank employees funds
9. Any other social health insurance fund
96. No social health insurance fund

0.
9.
96.

HC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount


skriv in ett belopp

HC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Response categories  
1. Yes
5. No

HC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Response categories  
1. Yes
5. No

HC057: HEALTH INSURANCE COVERAGE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

does not apply

Text of the question  
Are you covered by the National Health Insurance System?

Response categories  
1. Yes
5. No

HC058: HEALTH INSURANCE STATUS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Is your coverage by the National Health Insurance System statutory or
is it your own choice?

Response categories  
1. Statutory
2. My own choice

HC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA SOM äR TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Läkarvård med direkt tillgång till specialister
2. Läkarvård med tillgång till specialister via allmänpraktiserande
läkare
3. Läkarvård med obegränsat urval läkare
4. Läkarvård med begränsat urval läkare
5. Tandvård
6. Full kostnadstäckning för läkemedel
7. Delkostnadstäckning för läkemedel
8. Sjukhusvård med obegränsat urval sjukhus och kliniker
9. Sjukhusvård med begränsat urval sjukhus och kliniker
10. Långtidsbehandling på vårdhem
11. Sjukvård i hemmet vid kroniska sjukdomar eller handikapp
12. Hemhjälp
96. Ingen frivillig sjukförsäkring
97. Annan typ av frivillig sjukförsäkring

Employment and Pensions (EP)

EP009: EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
In wave 2, interviewer instructions were removed.
Question text also slightly differs.
Category "2. Civil servant" not included.
Text of the question  
In your [main/secondary/{empty}] job are you an employee, a civil
servant, or a self-employed?


Utför du ditt [huvusakliga/andra/{tom}] arbete som anställd eller
egenföretagare?

Interviewer instructions  
IWER: IF RESPONDENT SAYS HE/SHE WORKS BOTH AS AN EMPLOYED AND AS A
SELF-EMPLOYED, THIS IS TO BE TREATED AS TWO DIFFERENT JOBS


IWER: OM RESPONDENTEN SVARAR BåDE ANSTäLLD OCH EGENFöRETAGARE SKALL
DETTA BETRAKTAS SOM TVå OLIKA JOBB. Gå TILLBAKA TILL FRåGA EP007 OCH
äNDRA TILL "JA" OM RESPONDENTEN SVARAT "NEJ".

Response categories  
1. Employee
2. Civil servant
3. Self-employed

1. Anställd
2.|
3. Egenföretagare

EP051: EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not include category "2. Civil servant"  .
Text of the question  

In this last job were you an employee or self-employed?


Var du anställd eller egenföretagare i detta senaste arbete?

Response categories  

1. Employee
2. Civil servant
3. Self-employed


1. Anställd
2.|
3. Egenföretagare

EP064: MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
"97. Other" not in generic version. 
Text of the question  
Please look at card 23.For which reasons did you retire?

Titta på kort 23. Av vilket eller vilka skäl gick du i pension?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Became eligible for public pension
2. Became eligible for private occupational pension
3. Became eligible for a private pension
4. Was offered an early retirement option/window (with special
incentives or bonus)
5. Made redundant (for example pre-retirement)
6. Own ill health
7. Ill health of relative or friend
8. To retire at same time as spouse or partner
9. To spend more time with family
10. To enjoy life

1. Blev berättigad till allmän pension
2. Blev berättigad till tjänstepension
3. Blev berättigad till privat pensionsförsäkring
4. Blev erbjuden möjligheten att gå i pension tidigare genom ett
speciellt erbjudande från min arbetsgivare (avtalspension)
5. Blev friställd (t.ex. före pensionering)
6. Egen ohälsa
7. Släktings eller väns ohälsa
8. Ville gå i pension samtidigt som make/maka/partner
9. Att tillbringa mer tid med familjen
10. Att njuta av livet
97. Annat

EP071: INCOME SOURCES IN LAST YEAR
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific list. The list reflects the different types of pension and social insurance benefits available in Sweden.

Text of the question  
Please look at card 24.Have you received income from any of these
sources in the year 2003?

Titta på kort 24. Har du haft inkomster från någon av dessa källor
under 2003?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA SOM äR TILLäMPLIGA.

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance
4. Public unemployment benefit or insurance
5. Public survivor pension from your spouse or partner
6. Public invalidity or incapacity pension
7. War pension
8. Private (occupational) old age pension
9. Private (occupational) early retirement pension
10. Private (occupational) disability or invalidity insurance
11. Private (occupational) survivor pension from your spouse or
partner's job
96.
None of these

1. Allmän ålderspension
2. Förtidspension (sjukersättning), yrkesskadepension, sjukbidrag
3. Efterlevandepension
4. Tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO)
5. Tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)
6. Tjänstepension för statsanställda (PAF)
7. Tjänstepension för kommunal- och landstingsanställda (KPA) 8. Annan tjänstepension
9. Arbetslöshetsunderstöd
10. Sjukpenning
11.|
96. Inget av dessa
1. Public old age pension
2. Disability insurance benefits
3. Survivor benefits
4. Occupational pensions for blue-collar workers in the private sector
5. Occupational pensions for white-collar workers in the private sector
6. Occupational pensions for government workers
7. Occupational pension for municipal and local government workers
8. Other occupational pension benefit
9. Unemployment insurance benefits
10. Sickness benefits
11.|
96. None of these
EP081: LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Question text in wave 2 differs from wave 1.
Question not asked in Sweden
Text of the question  
Did you receive any additional or lump sum (one off) payment from
[your public old age pension/your public early retirement or
pre-retirement pension/your public disability insurance/your public
unemployment benefit or insurance/your public survivor pension from
your spouse or partner/your public invalidity or incapacity
pension/your war pension/your private (occupational) old age
pension/your private (occupational) early retirement pension/your
private (occupational) disability or invalidity insurance/your
private (occupational) survivor pension from your spouse or partner's
job] during the year 2003?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

EP082: TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
In wave 2, question text and interviewer instructions differ from wave 1.
wave 1 - gross value, wave 2 - net value

Question not asked in Sweden.
Text of the question  
Before taxes, about how much did you receive as additional or lump sum payments from [this public old age pension/this public early retirement or pre-retirement pension/this public disability
insurance/this public unemployment benefit or insurance/this public survivor pension from your spouse or partner/this public invalidity or incapacity pension/this war pension/this private (occupational) old age pension/this private (occupational) early retirement pension/this private (occupational) disability or invalidity insurance/this private (occupational) survivor pension from your spouse or partner's job]?


Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: TRYCK CTRL-R
skriv in ett belopp

EP085: RECEIVE CARE INSURANCE PAYMENTS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Did you receive regular payments from a long-term care insurance in
2003?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

EP086: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

 
Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: TRYCK CTRL-R
skriv in ett belopp

EP086M: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount
EP087: APPLY FOR CARE INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Did you ever apply for payments from long-term care insurance?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

EP088: APPLICATION REJECTED OR PENDING
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Was your application rejected or is it still pending?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Rejected
2. Pending

EP092: ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN 2003
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
For [your life insurance payment/your private annuity or private
personal pension/your private health insurance payment/your
alimony/your regular payments from charities], did you get additional
or lump sum payments in 2003?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Yes
5. No

EP098: TYPE OF PENSION YOU ARE ENTITLED TO
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific list reflecting pension beneifts in Sweden

Text of the question  
Which type or types of pension are you entitled to?

 
Vilken typ eller vilka typer av pension har du rätt till?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance; sickness/invalidity/incapacity pension
4. Private (occupational) old age pension
5.
Private (occupational) early retirement pension
96. None of these

1. Allmän ålderspension utöver folkpension/garantipension
2. Tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO)
3. Tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP)
4. Tjänstepension för statsanställda (PAF)
5. Tjänstepension för kommunal- och landstingsanställda (KPA)
6. Annan tjänstepension
7. Privat pensionsförsäkring
96. Inget av dessa

1. Public old age pension
2. Occupational pension for blue-collar workers in the private sector
3. Occupational pension for white-collar worker in the private sector
4. Occupational pensions for government workers
5. Occupational pensions for municipal and local government workers
6. Other occupational pension
7. Private pension
96. None of these
EP099: PENSION WITH/WITHOUT HEALTH INSURANCE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Does [the public old age pension/the public early retirement or
pre-retirement pension/the public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/the private (occupational) old
age pension/the private (occupational) early retirement
pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}] include also health
insurance?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Pension only
2. Pension and health insurance

EP100: PERCENTAGE OF SALARY TO PENSION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
In total, what percentage of your current gross earnings goes towards
[your public old age pension/your public early retirement or
pre-retirement pension/your public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/your private (occupational)
old age pension/your private (occupational) early retirement
pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}]?

Interviewer instructions  
IWER: EXCLUDING EMPLOYER'S CONTRIBUTION

Response categories  
___________ (0.00..100.00)

EP101: NAME OF PLAN OR FUND
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
What is the name of the institution (pension plan) which will provide
[your public old age pension/your public early retirement or
pre-retirement pension/your public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/your private (occupational)
old age pension/your private (occupational) early retirement
pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}]?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

EP102: COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Is participation in [this public old age pension/this public early
retirement or pre-retirement pension/this public disability
insurance; sickness/invalidity/incapacity pension/this private
(occupational) old age pension/this private (occupational) early
retirement pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}] compulsory or
voluntary?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Compulsory
2. Voluntary

EP107: EXPECT LUMP SUM PAYMENT WITH THIS PENSION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Do you expect to receive a lump sum (one off) payment with this
pension?

Interviewer instructions  
IWER: TRYCK CTRL-R

Response categories  
1. Yes
5. No

EP108: AMOUNT LUMP SUM PAYMENT AT RETIREMENT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you expect to receive as a lump sum payment when you
collect this pension?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: BELOPP I [kronor]
skriv in ett belopp

Children (CH)

CH012: MARITAL STATUS OF CHILD
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Category 2 is common-law husband or wife.
Text of the question  

Please look at card 4.What is the marital status of [{child name}]?

Titta på kort 4. Vilket är [{barnets namn}] s civilstånd?

Response categories  

1. Married and living together with spouse
2. Registered partnership
3. Married, living separated from spouse
4. Never married
5. Divorced
6. Widowed


1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. änka/änkling

CH017: CHILD EDUCATION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate
or school degree [{child name}] has obtained?

Titta på kort B. Vilken grundutbildning har [{barnets namn}]?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)

1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

1. Elementary school (equivalent) less than six years (1)
2. Elementary school 6-8 years (1)
3. Elementary school diploma and at least one year of vocational training (2)
4. Elementary school and secondary grammar school (8 years) (1)
5. 9-year compulsory school diploma (2)
6. Lower school certificate (2)
7. Compulsory school diploma or Lower school certificate, and vocational training for at least one year (2)
CH018: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [{child name}] have?

Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har [{barnets namn}]?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5.
Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97.
Annan utbildning (även utomlands)

1.(girls' school) (3)
2. upper secondary school two years (3)
3. upper secondary school three or four years (3)
4. College and univeristy studies at least one year but not university degree (4)
5. (5)

Financial Transfers (FT)

FT002: GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 2.500 SEK instead of 250 Euro.
Text of the question  
Now please think of the last twelve months. Not counting any shared
housing or shared food, have you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] given any financial or
material gift or support to any person inside or outside this
household amounting to [{250}] [{local currency}] or more?

Om man inte räknar in delat boende eller delade matkostnader, har du
[eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}] [din/din/din/din/{tom}/{tom}]
[man/hustru/sambo/sambo/{tom}/{tom}] givit någon ekonomisk eller
annan materiell hjälp eller stöd till någon inom eller utanför
hushållet till ett värde av minst [{2500}] [kronor] under den
senaste tolvmånadersperioden?

Interviewer instructions  
IWER: BY FINANCIAL GIFT WE MEAN GIVING MONEY, OR COVERING SPECIFIC
TYPES OF COSTS SUCH AS THOSE FOR MEDICAL CARE OR INSURANCE,
SCHOOLING, DOWN PAYMENT FOR A HOME. DO NOT INCLUDE LOANS, ONLY GIFTS
AND SUPPORT.

IWER: DEFINITION: MED EKONOMISK HJäLP MENAR VI ATT GE PENGAR, HJäLPA
TILL ATT TäCKA VISSA KOSTNADER SåSOM FöR MEDICINSK VåRD ELLER
FöRSäKRING, SKOLUTBILDNING ELLER AVBETALNING På ETT HEM. RäKNA ENBART
GåVOR OCH STöD, INTE LåN

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

FT015: EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 50.000 SEK instead of 5.000 Euro.
Text of the question  

Not counting any large gift we have already talked about, have you [or/or/or/or/{empty}] [your/your/your/your/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}] ever received a gift or inherited money, goods, or property worth more than [{5000}] [{local currency}]?

Om nu du bortser från någon stor gåva som vi redan nämnt, har du
[eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}] [din/din/din/din/{tom}/{tom}]
[man/hustru/sambo/sambo/{tom}/{tom}] någonsin fått en gåva eller ärvt
pengar, lösöre, eller egendom till ett värde överstigande [{50000}]
[kronor]?

Interviewer instructions  

IWER: NOT INCLUDING ANY GIFTS YOU HAVE ALREADY MENTIONED


IWER: BORTSE FRåN GåVOR SOM REDAN NäMNTS

Response categories  

1. Yes
5. No


1. Ja
5. Nej


Housing (HO)

HO003: RENT PAYMENT PERIOD
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
Thinking about your last rent payment, what period did this cover?
Was that

Vilken period täckte den senaste hyresinbetalningen/avgiften till
bostadsrättsförening? Var det...?

Interviewer instructions  
IWER: READ OUT IWER: LäS UPP

Response categories  
1. A week
2. A month
3. Three months
4. Six months
97. Another period of time
1. En vecka
2. En månad
3. Tre månader
4. Sex månader
97. Annan tidsperiod

HO004: OTHER PERIOD
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
What other period do you mean?
___________

Vilken annan period menar du?
___________


HO005: LAST PAYMENT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
How much was your last payment? På vilket belopp var din senaste inbetalning?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}

IWER: BELOPP I [{valuta innan Euron}]
Response categories  
Enter an amount. skriv in ett belopp

HO005 UB: LAST PAYMENT UB
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
How much was your last payment?

Hur mycket betalade du/ni senast i hyra/avgift?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount
 
IWER: BELOPP I [kronor]
skriv in ett belopp

HO007: LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
Did your last payment include all charges and services, such as water charges, garbage removal, upkeep of common space, electricity, gas, or heating?


Inkluderade din senaste betalning alla kostnader och all service,
såsom kostnader för elektricitet, gas, vatten, sophämtning och värme?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

HO008: CHARGES AND SERVICES
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  

About how much did you pay for charges and services
that were not included in your rent during the last
[week/month/three months/six  months/period of payment]?

Ungefär hur mycket betalade du för sådana tjänster som inte ingick i
hyran/avgiften under den senaste  [veckan/månaden/tremånadersperioden/sexmånadersperioden/hyresperioden]
?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
Enter an amount
IWER: BELOPP I [kronor]

Response categories  
skriv in ett belopp

HO0010: BEHIND WITH RENT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
In the last twelve months, have you ever found yourself more than two months behind with your rent?

 
Har du under den senaste tolvmånadersperioden vid något tillfälle
legat mer än två månader efter med hyran/avgiften?

Response categories  
1. Yes
5. No
1. Ja
5. Nej

HO009: CHARGES AND SERVICES UB
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Rent payment or charge to housing co-operative.
Text of the question  
About how much did you pay for charges and services that were not included in your rent during the last [week/month/three months/six  months/period of payment]?

Ungefär hur mycket betalade du för sådana tjänster
som inte ingick i hyran/avgiften under den senaste [veckan/månaden/tremånadersperioden/
sexmånadersperioden/hyresperioden]?
Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: BELOPP I [kronor]
skriv in ett belopp

HO014: YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How many years do your mortgages or loans on this property have left to run?

Hur många år återstår innan (det största) lånet på denna bostad är
återbetalt?

Interviewer instructions  
IWER: IF MORE THAN ONE MORTGAGE/LOAN ASK FOR THE LARGEST

IWER: OM DET FINNS MER äN ETT LåN, FRåGA OM DET STöRSTA
Response categories  
___________ (1..50)

___________ (1..50)

Assets (AS)

AS011: AMOUNT IN STOCKS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Added trading company
Text of the question  
About how much did you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] have in stocks or
shares (listed or unlisted on stock market) at the end of 2003?

Ungefär hur mycket hade du [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}]
[din/din/din/din/{tom}/{tom}] [man/hustru/sambo/sambo/{tom}/{tom}] i
aktier och andelar (börsnoterade eller ej) vid slutet av år 2003?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]

IWER: BELOPP I [{valuta innan Euron}]
Response categories  
enter an amount

skriv in ett belopp

AS017: AMOUNT IN MUTUAL FUNDS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Expanded IWER to "include all kinds of funds, such as mutual funds, bond funds, generation funds, country funds, hedge funds and others".
Text of the question  

About how much did you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] have in
mutual funds or managed investment accounts at the end of 2003?

Ungefär hur mycket hade du [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}]
[din/din/din/din/{tom}/{tom}] [man/hustru/sambo/sambo/{tom}/{tom}] i
fonder vid slutet av 2003?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]

IWER: BELOPP I [{valuta innan Euron}]

Response categories  
enter an amount skriv in ett belopp

Expectations (EX)

EX003: CHANCE INHERITANCE MORE THAN 50000
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 500.000 SEK instead of 50.000 Euro.
Text of the question  
Please look at card 37.Within the next ten years, what are the
chances that you will receive an inheritance worth more than 50,000 [{local currency}]?
Titta på kort 37. Vad är chansen att du kommer att få ett arv värt mer än 500 000 [kronor] inom 10 år?
Response categories  
___________ (0..100)
___________ (0..100)
EX004: CHANCE OF LEAVING INHERITANCE MORE THAN 50000
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Question text differs between wave 1 and 2. Sweden used 500.000 SEK instead of 50.000 Euro.
Text of the question  

(Please look at card 37.)Including property and other valuables, what are the chances that you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] will leave an
inheritance totaling 50,000 [{local currency}] or more?


Titta på kort 37.Om du räknar med egendom och andra värdeföremål,
vilken är chansen att du [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}]
[din/din/din/din/{tom}/{tom}] [man/hustru/sambo/{tom}/{tom}] kommer
att efterlämna ett arv om 500000 [kronor] eller mer?

Response categories  
___________ (0..100)

___________ (0..100)

EX006: CHANCE OF LEAVING INHERITANCE MORE THAN 150000
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 1.500.000 SEK instead of 150.000 Euro.
Text of the question  
(Please look at card 37.)What are the chances that you [or/or/or/or/{empty}/{empty}] [your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] will leave an inheritance totaling 150,000 [{local currency}] or more?

(Titta på kort 37.) Hur stor är chansen att du
[eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}] [din/din/din/din/{tom}/{tom}]
[man/hustru/sambo/sambo/{tom}/{tom}] kommer att efterlämna ett arv
totalt uppgående till 1 500 000 [kronor] eller mer?

Interviewer instructions  
IWER: INCLUDE PROPERTIES AND OTHER VALUABLES

IWER: INKLUDERA EGENDOMAR OCH ANDRA VäRDEN
Response categories  
___________ (0..100)


___________ (0..100)


EX012: UNEXPECTED GIFT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro.
Text of the question  
Finally, imagine you received an unexpected gift of 12,000 [{local
currency}]. Please look at card 38. What would you use this money for?

Föreställ dig slutligen att du har fått ett oväntat gåva på 120 000
[kronor]. Titta på kort 38. Vad skulle du göra med pengarna?

Interviewer instructions  
IWER: IF UNCLEAR SAY THAT GIFT IS NET OF TAXES
1. ContinueIWER: OM OKLART SäG ATT GåVAN äR SKATTEFRI


Response categories  
1. Fortsätt
EX014: AMOUNT SAVE OR INVEST OF THE GIFT
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you save or invest? Hur mycket skulle du spara eller investera?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: SKRIV IN BELOPP I [kronor]

Response categories  
___________

___________

EX016: AMOUNT USING TO PAY OFF DEBTS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use to pay off debts?

Hur mycket av detta skulle du använda för att betala av skulder?

Response categories  
___________


___________


EX018: AMOUNT GIVING TO RELATIVES OR DONATION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you give to relatives or donate?

Hur mycket av detta skulle du ge till släktingar eller skänka bort?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: SKRIV IN BELOPP I [kronor]

Response categories  
___________

___________

EX020: AMOUNT USING TO BUY DURABLES
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use to buy durable items?

Hur mycket av gåvan skulle du använda för att köpa varaktiga
konsumtionsvaror?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: SKRIV IN BELOPP I [kronor]

Response categories  
___________

___________

EX022: AMOUNT FOR HOLIDAY OR JOURNEY
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Sweden used 120.000 SEK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use for a holiday trip or journey?

Hur mycket skulle du använda till en semesterresa?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: SKRIV IN BELOPP I [kronor]

Response categories  
___________

___________

Interviewer Observations (IV)

IV015: HIGHEST SCHOOL INTERVIEWER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
What is the highest school certificate or degree that you have
obtained?

Vilken av följande grundutbildningar stämmer bäst med Din egen?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
96. None
97. Other type (also abroad)


 
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
5. Realexamen
6. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)

IV016: DEGREE OF EDUCATION INTERVIEWER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  

Which degrees of higher education or vocational training do you have?

Vilka av följande högre utbildningar stämmer bäst med Din egen?

Interviewer instructions  

IWER: CODE ALL THAT APPLY


 

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
96. None
97. Other (also abroad)1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)

Drop Off (DO)

Q33:
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  

Do you currently have one or more of the following pets in your household?

(Please tick all that apply)

Har du ett eller flera av följande husdjur i din bostad?

(Kryssa för alla alternativ som passar in)

Response categories  

1. Dog
2. Cat
3. Bird
4. Fish
5. Other pets
6. No pets in household

1. Hund
2. Katt
3. Fågel
4. Fisk
5. Annat (vilket?)
_________________________________________

Q34:
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  

Finally, we have some questions about your background. What religion do you belong or feel attached to mostly?

(Please tick one box)

Slutligen har vi några frågor om din bakgrund. Vilken religion bekänner du dig till eller känner Du mest samhörighet med?

(Kryssa för ett alternativ)

Response categories  

1. Protestant (e.g., Lutheran or Anglican church)

2. Protestant (evangelist) free church / other protestant

3. Roman Catholic

4. Greek or Russian Orthodox

5. Jewish

6. Islam

7. Hinduist

8. Buddhist

9. Esoteric, New Age

10. Other (Please specify):__________________

96. I do not belong or feel attached to any religion

1. Protestantisk (t ex Svenska Kyrkan eller Anglikanska Kyrkan)

2. Protestantisk frikyrka / annan protestantisk religion

3. Romersk-katolsk

4. Grek- eller ryskortodox

5. Judendom

6. Islam

7. Hinduism

8. Buddhism

9. Esoterisk, New Age

10. Annan (vilken):___________________________________________

96. Jag tillhör inte eller känner mig inte tillhöra någon religion

Q37:
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  

Many people in [COUNTRY] lean towards one political party in the long term, even if they occasionally vote for another party. Toward which party do you lean?
(Please tick one box)

Många svenskar har en benägenhet att över en längre tid stödja ett visst parti även om de ibland röstar på något annat parti. Vilket parti tenderar du att stödja?

(Kryssa för ett alternativ)

Response categories  

1 Conservative

2 Labour

3 Liberal democratic

4 Scottish National Party (SNP)

5 Plaid Cymru

6 Green Party

7 Other party:___________________________

96 None

1 Moderaterna

2 Socialdemokraterna

3 Folkpartiet

4 Centern

5 Kristdemokraterna

6 Miljöpartiet

7 Vänsterpartiet

8 Annat politiskt parti: ___________________________________

96 Inget