Print 

Demographics (DN)

DN009: WHERE LIVED SINCE 1989
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  

Where have you lived on November 1st 1989, that is before the Berlin wall came down – in the GDR, in the FRG, or elsewhere?

Response categories  

1. GDR
2. FRG
3. Elsewhere

DN010: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate or school degree that you have obtained?

Se kort 2. Hviad er den højeste skoleuddannelse, De har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)

1. 7. class or shorter (2)
2. 8. class (2)
3. 9. class (2)
4. 10. class (2)
5. Upper secondary school leaving examination (A-levels) (3)
6. The same as for code 5 but specialized in ether business or technical topics (3)

DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Only ISCED-code available.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Se venligst kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har De fuldført?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: Gerne flere svar.
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet)
1. (3)
2. (3)
3. (3)
4. (5)
5. (5)
6. (5)
DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Se venligst på kort 2. Hvad er højeste skoleuddannelse/eksamen
[Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]
[{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone]
har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HF, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)

DN023: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [your/your/your/your/your/your]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late]
[husband/wife/husband/wife/husband/wife] have?

Se venligst på kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller
erhvervsuddannelser har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]
[{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde] [mand/kone/mand/kone/mand/kone]
fuldført?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar.

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannesle
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet)

Behavioural Risks (BR)

BR010: BEVERAGE CONSUMED LAST 6 MONTHS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Question asked in WAVE 1 is about the last 6 months.
Question asked in WAVE 2 is about the last 3 months.
In the questionnaire “cider” has been omitted, as cider is rarely drunk in Denmark
Text of the question  

I am now going to ask you a few questions about what you drink - that is if you drink. Please look at card 11. During the last six months, how often have you drunk any alcoholic beverages, like beer, cider, wine, spirits or cocktails?


Jeg vil nu stille Dem nogle spørgsmål om, hvad De drikker - hvis De altså drikker. Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket noget med alkohol i, såsom øl, vin, stærk spiritus eller cocktails inden for de sidste seks måneder?


Response categories  

1. Almost every day
2. Five or six days a week
3. Three or four days a week
4. Once or twice a week
5. Once or twice a month
6. Less than once a month
7. Not at all in the last 6 months


1. Næsten hver dag
2. Fem eller seks dage om ugen
3. Tre eller fire dage om ugen
4. En eller to gange om ugen
5. En eller to gange om måneden
6. Mindre end én gang om måneden
7. Har slet ikke drukket inden for de sidste 6 måneder

BR011: FREQ MORE THAN 2 GLASSES BEER IN A DAY
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  

In the questionnaire “cider” has been omitted, as cider is rarely drunk in Denmark

Text of the question  

Please look at card 11. During the last six months, how often have
you had more than two glasses or cans of beer or cider in a single
day?


Se venligst på kort 11. Hvor ofte har De drukket mere end to glas eller to flasker eller dåser øl på en enkelt dag inden for de sidste seks måneder?

Response categories  

1. Almost every day
2. Five or six days a week
3. Three or four days a week
4. Once or twice a week
5. Once or twice a month
6. Less than once a month
7. Not at all in the last 6 months


1. Næsten hver dag
2. Fem eller seks dage om ugen
3. Tre eller fire dage om ugen
4. En eller to gange om ugen
5. En eller to gange om måneden
6. Mindre end én gang om måneden
7. Ikke inden for de sidste 6 måneder

Health Care (HC)

HC053: HEALTH INSURANCE CATEGORY
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
There are only these two categories in the Danish National Health Insurance System.
Text of the question  
Please look at card 18. What is your health insurance category in the
National Health Insurance System?

Se venligst på kort 18. Hvad er Deres sygeforsikringsgruppe i det
offentlige sygesikringssystem?

Response categories  
0. Social security institute (private sector employees)
1. Organization for agricultural insurance (rural sector)
2. Self employed persons funds (merchants, craftsmen, etc)
3. Civil servants fund, employees of municipalities
4. Public utilities: telecoms, electricity, trains, metro
5. Health professions, engineers, lawyers
6. Hotel employees
7. Seamen
8. Various bank employees funds
9. Any other social health insurance fund
96. No social health insurance fund

1. Gruppe 1, hvor De, hvis det overhovedet er muligt, skal benytte den praktiserende læge, De en gang for alle har valgt at få tildelt. Henvisning til de fleste speciallæger skal også ske fra denne praktiserende læge. 2. Gruppe 2, hvor De frit kan vælge de praktiserende læger fra gang til gang, og hvor De også frit kan gå til speciallæger. Til gengæld er der en vis mindre egenbetaling til praktiserende læger og speciallæger.
HC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Hvad er fradraget for Deres almindelige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Kan udfyldes med 0, fordi der ikke betales særskilt for
offentlig sygeforsikring i Danmark
Skriv et beløb

HC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Skal De i den sygesikringsgruppe, De har valgt, konsultere en
almindelig praktiserende læge, før De går til en speciallæge?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

HC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Begrænser den sygesikringsgruppe, De har valgt, Deres valg af læger?

Interviewer instructions  
IWER: IWER: SE I SPøRGSMåLET OM BEGRæNSNING BORT FRA, AT MEDLEMMER AF
GRUPPE 2 SKAL BETALE ET VIST BELøB FOR KONSULTATIONER.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

HC057: HEALTH INSURANCE COVERAGE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  

does not apply

Text of the question  
Are you covered by the National Health Insurance System?

Er De dækket af den offentlige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: Spørgsmålet er så godt som overflødigt i Danmark, men vi er af
sammenlignelighedshensyn nødt til at stille det.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

HC058: HEALTH INSURANCE STATUS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Is your coverage by the National Health Insurance System statutory or
is it your own choice?

Er Deres dækning af den offentlige sygeforsikring lovbestemt eller er
det Deres eget valg?

Interviewer instructions  
IWER: Svaret bør være ja, fordi alle i Danmark med cpr-nummer er
dækket af den offentlige sygesikring.

Response categories  
1. Statutory
2. My own choice

1. Lovbestemt
2. Mit eget valg

HC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Se venligst på kort 19. Har De nogen frivillig
sygeforsikringskontrakt, som dækker følgende typer pleje? Hvis ja, så
sig venligst, hvad der er dækket.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: GERNE FLERE SVAR. SVARES DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER
FOR EN SIKKERHEDS SKYLD SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG,
EKSTRA ELLER PRIVAT SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET
SAMME GæLDER VED KODE 3 OG 4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS
GENNEM DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING.

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med adgang til speciallæger gennem en almindelig
praktiserende læge
3. Sygeforsikring med uindskrænket valg af læger
4. Sygeforsikring med et begrænset valg af læger
5. Tandpleje
6. Fuld dækning af medicinudgifter
7. Delvis dækning af medicinudgifter
8. Hospitalspleje med uindskrænket valg af hospital og klinik
9. Hospitalspleje med et begrænset valg af hospital og klinik
10. Langvarig pleje på plejehjem
11. Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller handicap
12. Hjemmehjælp
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst type frivillig sygeforsikring

HC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Se venligst kort 20. Har De nogen frivillig, ekstra eller privat
sygeforsikring for følgende typer af ydelser for at supplere
dækningen fra den offentlige sygesikring?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar. Her er det, at fx Sygesikringen Danmark, men
også andre private sygeforsikringer, kommer ind. Sygesikringen
Danmark har mange forskellige ordninger, så der kan desværre intet
generelt siges om, hvad Danmark dækker af ydelserne på kort 20.SVARES
DER UD FOR KODE 10, 11 OG 12, SKAL DER FOR EN SIKKERHEDS SKYLD
SPøRGES, OM RESPONDENTEN HAR EN FRIVILLIG, EKSTRA ELLER PRIVAT
SYGEFORSIKRING, DER DæKKER DISSE YDELSER. DET SAMME GæLDER VED KODE
4, HVOR YDELSERNE NORMALT FåS GRATIS GENNEM DEN OFFENTLIGE
SYGESIKRING.

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. Sygeforsikring med direkte adgang til speciallæger
2. Sygeforsikring med et udvidet valg af læger
3. Tandpleje
4. Et større valg af medicin og/eller alle medicinudgifter (ingen
tilslutning)
5. Et udvidet valg af hospitaler og klinikker til hospitalspleje
6. (Udvidet) Langvarig pleje på plejehjem
7. (Udvidet) Sygepleje i hjemmet i tilfælde af kronisk sygdom eller
handicap
8. (Udvidet) Hjemmehjælp til daglige gøremål (husholdning osv.)
9. Fuld dækning af udgifter til lægebesøg (ingen tilslutning)
10. Fuld dækning af udgifter til hospitalspleje (ingen tilslutning)
96. Ingen frivillig sygeforsikring overhovedet
97. En hvilken som helst anden type frivillig sygeforsikring

Employment and Pensions (EP)

EP041: TAKEN HOME FROM WORK BEFORE TAX
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Additional IWER: Amount in [local coins] - for employees it is the gross amount on the salary statement before deductions are made.
Text of the question  
Before any deductions for tax, national insurance or pension and
health contributions, union dues and so on, about how much was the
last payment?

Før alle fradrag fx for pensioner, skat, arbejdsmarkedsbidrag osv., hvor meget var så Deres sidste lønudbetaling?
Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Beløb i [[{lokal møntsort}]] - For lønmodtagere vil det i alt væsentligt være bruttobeløbet, der står på lønsedlen, før fradragene bliver trukket fra.
Skriv et beløb
EP201: TAKEN HOME FROM WORK AFTER TAX
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Additional IWER: Amount in [local coins] - note that deductions of expenses for unemployment insurance and union are normally not deducted by the employer on the salary statement. The same can be case for a specific health insurance.
Text of the question  
And about how much was your last payment after all deductions for
tax, national insurance or pension and health contributions, union
dues and so on?

Og ca. hvor meget var Deres sidste løn efter alle fradrag for skat, arbejdsmarkedsbidrag, arbejdsmarkedspensioner, sociale pensioner, særlige helbredsforsikringer samt udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag, fagforeninger osv.?
Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amountIWER: Beløb i [[{lokal møntsort}]] - Vær opmærksom på, at fradrag for udgifter til arbejdsløshedskasse og fagforening normalt ikke fratrækkes af arbejdsgiveren på lønsedlen. Det samme vil i nogle tilfælde gælde en særlig helbredsforsikring.
Skriv et beløb
EP071: INCOME SOURCES IN LAST YEAR
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
added IWER: More replies are possible. Codes 5 and 11: Pension from spouse/partner will often have to be coded as 11. Codes 8 and 9:  Please note that these regard collective labour market pensions and pensions of public servants (with special rights). The private pensions as those in banks will be covered in the AS section.
Text of the question  
Please look at card 24.Have you received income from any of these
sources in the year 2003?

Se venligst kort 24. Har De modtaget indkomst fra nogen af disse
kilder i 2003?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar. Svarkategori 5 og 11: Pension efter
ægtefælle/samlever vil så godt som altid være under svarkategori 11.
Ved kode 8 og 9 bedes I være opmærksomme på, at disse koder i alt
væsentligt drejer sig om de såkaldte kollektive
arbejdsmarkedspensioner samt tjenestemandspensioner. De helt privat
tegnede pensioner som dem i fx banker kommer vi senere til i
AS-sektionen.

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance
4. Public unemployment benefit or insurance
5. Public survivor pension from your spouse or partner
6. Public invalidity or incapacity pension
7. War pension
8. Private (occupational) old age pension
9. Private (occupational) early retirement pension
10. Private (occupational) disability or invalidity insurance
11. Private (occupational) survivor pension from your spouse or
partner's job
96.
None of these

1. Folkepension (offentlig)
2. Efterløn eller overgangsydelse
3. Offentlig sygedagpenge
4. Arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp
5. Offentlig pension fra Deres ægtefælle eller samlever til den
længstlevende
6. Offentlig førtidspension
7. Krigspension
8. Privat arbejdsmarkedspension eller offentlig tjenestemandspension
udbetalt samtidig med folkepensionen (dvs. pension indtjent ved
erhvervsarbejde med pensionsordning)
9. Privat arbejdsmarkedspension eller offentlig tjenestemandspension
udbetalt før folkepensionsalderen (dvs. pension indtjent ved
erhvervsarbejde med pensionsordning)
10. Privat førtids- eller invalidepension (pension indtjent ved
erhvervsarbejde med pensionsordning)
11. Privat arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension fra Deres
ægtefælles eller samlevers job til den længstlevende (pension
indtjent ved erhvervsarbejde med pensionsordning)
96. Ingen af delene
2. “Efterløn” is an early retirement benefit/pension that many people who have reached 60 years of age are entitled to (i.e. a traditional early retirement scheme). The “overgangsydelse” is a similar type of benefit but the benefit was open only during some years in the 1990’s for long term unemployed in their 50s (i.e. a labour market policy).

3. “Offentlige sygedagpenge” is temporary benefits for people who are sick. Sickness benefit might be the right translation.   

4. Please remark, that “kontanthjælp” means social assistance.

6. “Offentlig førtidspension” is a benefit for people with permanently (compare question 3) reduced labour market capacity. Disability benefit might be the right translation.
9. We mean occupational pensions with payments before the normal retirement age (presumably we consider 65 years as the normal retirement age).
Different from EP098: < 65 years here and < 60 years in EP=98 option 5) ??
EP085: RECEIVE CARE INSURANCE PAYMENTS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Does not apply (Omitted).
Text of the question  
Did you receive regular payments from a long-term care insurance in
2003?

Modtog De i løbet af 2003 andre slags betalinger eller en
engangsbetaling fra [Deres folkepension/Deres efterløn eller
overgangsydelse/Deres offentlige sygedagpenge/Deres
arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp/Deres offentlige pension
fra Deres ægtefælle eller samlever/Deres offentlige
førtidspension/Deres krigspension/Deres private arbejdsmarkedspension
eller offentlige tjenestemandspension/Deres private
arbejdsmarkedspension eller offentlige tjenestemandspension/Deres
private førtids- eller invalidepension (pension indtjent ved
erhvervsarbejde med pensionsordning)/Deres private pension fra Deres
ægtefælles eller samlevers job]?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

EP086: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

 
Hvor meget får De hver måned fra langsigtet plejeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Beløb i [[{lokal møntsort}]] AMOUNT IN
Skriv et beløb

EP086M: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Does not apply (Omitted).
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

Hvor meget får De hver måned fra langsigtet plejeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount
IWER: Beløb i [{før-euro møntsort}]
Skriv et beløb

EP087: APPLY FOR CARE INSURANCE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Does not apply (omitted).
Text of the question  
Did you ever apply for payments from long-term care insurance?

Har De nogensinde ansøgt om udbetalinger fra langsigtet
plejeforsikring?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

EP088: APPLICATION REJECTED OR PENDING
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Does not apply (Omitted).
Text of the question  
Was your application rejected or is it still pending?

Blev Deres ansøgning afvist eller verserer den stadig?

Response categories  
1. Rejected
2. Pending

1. Blev afvist
2. Verserer stadig

EP098: TYPE OF PENSION YOU ARE ENTITLED TO
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
IWER: More replies are possible for codes 1 to 3. Both 4 and 5 can't be coded at the same time unless the pensions are different.

It has been necessary to place an age limit at 60 years at code 5 to separate the pension schemes at code 4 and 5. Otherwise code 4 and code 5 would cover the same retirement, because the private pension schemes have a variable retirement age. That would cause major problems in the following questions. In this way the question will also be in concordance with early retirement in the rest of Europe.
   
Text of the question  
Which type or types of pension are you entitled to?

 
Hvilken type eller typer pension er De berettiget til eller dækket
af, hvis De skulle få brug for det?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar - dog ikke svar i både 4 og 5, medmindre det
er to forskellige pensionsordninger.

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance; sickness/invalidity/incapacity pension
4. Private (occupational) old age pension
5.
Private (occupational) early retirement pension
96. None of these

1. Folkepension (offentlig)
2. Efterløn
3. Offentlig førtidspension
4. Privat alderspension - dvs. arbejdsmarkedspension eller offentlig
tjenestemandspension (pension indtjent ved erhvervsarbejde med
pensionsordning)
5. En særlig tidlig arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension
normalt begyndende før 60-års alderen
96. Ingen af delene

2. “Efterløn” is an early retirement benefit/pension that many people who have reached 60 years of age are entitled to (i.e. a traditional early retirement scheme).
3. Public disability benefit: “Offentlig førtidspension” is a benefit for people with permanently reduced labour market capacity. Disability benefit might be the right translation.
5. We mean occupational pensions with payments before the age of 60 years (the limit for public early retirement pension)

Children (CH)

CH017: CHILD EDUCATION
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate
or school degree [{child name}] has obtained?

Se venligst på kort 2. Hvad er den højeste skoleuddannelse, [{barnets
navn}] har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller Højere Teknisk Eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)

1. 7. class or shorter (2)
2. 8. class (2)
3. 9. class (2)
4. 10. class (2)
5. Upper secondary school leaving examination (A-levels) (3)
6. The same as for code 5 but specialized in ether business or technical topics (3)
CH018: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [{child name}] have?

Se venligst på kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har [{barnets navn}] fuldført?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar.

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden eksamen (også i udlandet)

1. (3)
2. (3)
3. (3)
4. (5)
5. (5)
6. (5)

Financial Transfers (FT)

FT002: GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 1.900 DKK instead of 250 Euro.
Text of the question  
Now please think of the last twelve months. Not counting any shared
housing or shared food, have you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] given any financial or
material gift or support to any person inside or outside this
household amounting to [{250}] [{local currency}] or more?

Tænk nu venligst på de sidste 12 måneder. Uden at medtælle fælles
bolig eller fælles mad har De [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}//]
[Deres/Deres/Deres/Deres/{tom}/{tom}/]
[mand/kone/partner/partner/{tom}/{tom}//] så givet nogen økonomisk
hjælp eller gaver eller støtte til en hvilken som helst person inden
for eller uden for denne husholdning, som beløb sig til [{1900}]
[[{lokal møntsort}]] eller mere?

Interviewer instructions  
IWER: BY FINANCIAL GIFT WE MEAN GIVING MONEY, OR COVERING SPECIFIC
TYPES OF COSTS SUCH AS THOSE FOR MEDICAL CARE OR INSURANCE,
SCHOOLING, DOWN PAYMENT FOR A HOME. DO NOT INCLUDE LOANS, ONLY GIFTS
AND SUPPORT.

IWER: Ved økonomisk hjælp mener vi at give penge eller dække
specielle typer af udgifter såsom udgifter til lægehjælp eller
sygeforsikring, skolepenge, udbetaling på et hus/lejlighed. Medregn
ikke lån, men kun gaver og økonomisk støtte.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej

FT015: EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 40.000 DKK instead of 5.000 Euro, IWER not included
Text of the question  

Not counting any large gift we have already talked about, have you [or/or/or/or/{empty}] [your/your/your/your/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}] ever received a gift or inherited money, goods, or property worth more than [{5000}] [{local currency}]?

Hvis De ikke tæller nogen stor gave med, som vi allerede har talt om,
har De [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}//]
[Deres/Deres/Deres/Deres/{tom}/{tom}//]
[mand/kone/partner/partner/{tom}/{tom}//] så nogensinde fået en gave
eller arvet penge, varer eller ejendom for mere end [{40.000}]
[[{lokal møntsort}]]?

Interviewer instructions  

IWER: NOT INCLUDING ANY GIFTS YOU HAVE ALREADY MENTIONED


Response categories  

1. Yes
5. No


1. Ja
5. Nej


Expectations (EX)

EX003: CHANCE INHERITANCE MORE THAN 50000
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 400.000 DKK instead of 50.000 Euro
Text of the question  
Please look at card 37.Within the next ten years, what are the
chances that you will receive an inheritance worth more than 50,000 [{local currency}]?
Se venligst på kort 37. Hvad er chancen for, at De inden for de næste 10 år vil modtage en arv, der er mere værd end 400.000 [[{lokal møntsort}]]?
Response categories  
___________ (0..100)
___________ (0..100)
EX004: CHANCE OF LEAVING INHERITANCE MORE THAN 50000
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Question text differs between wave 1 and 2. Denmark used 400.000 DKK instead of 50.000 Euro.
Text of the question  

(Please look at card 37.)Including property and other valuables, what are the chances that you [or/or/or/or/{empty}/{empty}]
[your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] will leave an
inheritance totaling 50,000 [{local currency}] or more?


(Se venligst på kort 37.) Inkl. ejendom og andre værdigenstande, hvad
er chancen for, at De [eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}//]
[Deres/Deres/Deres/Deres/{tom}/{tom}//]
[mand/kone/partner/partner/{tom}/{tom}//] vil efterlade en arv på i
alt 400.000 [[{lokal møntsort}]] eller mere?

Response categories  
___________ (0..100)

___________ (0..100)


EX006: CHANCE OF LEAVING INHERITANCE MORE THAN 150000
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 1.200.000 DKK instead of 150.000 Euro.
Text of the question  
(Please look at card 37.)What are the chances that you [or/or/or/or/{empty}/{empty}] [your/your/your/your/{empty}/{empty}]
[husband/wife/partner/partner/{empty}/{empty}] will leave an inheritance totaling 150,000 [{local currency}] or more?

(Se venligst på kort 37.) Hvad er chancen for, at De
[eller/eller/eller/eller/{tom}/{tom}//]
[Deres/Deres/Deres/Deres/{tom}/{tom}//]
[mand/kone/partner/partner/{tom}/{tom}//] vil efterlade en arv på i
alt 1.200.000 [[{lokal møntsort}]] eller mere?

Interviewer instructions  
IWER: INCLUDE PROPERTIES AND OTHER VALUABLES

IWER: Inluder ejendomme og andre værdigenstande
Response categories  
___________ (0..100)


___________ (0..100)

EX012: UNEXPECTED GIFT
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro.
Text of the question  
Finally, imagine you received an unexpected gift of 12,000 [{local
currency}]. Please look at card 38. What would you use this money for?

Til slut, forestil Dem, at De modtog en uventet gave på 120.000
[[{lokal møntsort}]]. Se venligst på kort 38. Hvad ville De bruge
disse penge til?

Interviewer instructions  
IWER: IF UNCLEAR SAY THAT GIFT IS NET OF TAXES
1. ContinueIWER: Hvis uklart så sig, at gaven er minus skat


Response categories  
1. Fortsæt
EX014: AMOUNT SAVE OR INVEST OF THE GIFT
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you save or invest? Hvor meget af det ville De spare op eller investere?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: Skriv beløb i [[{lokal møntsort}]]

Response categories  
___________

___________

EX016: AMOUNT USING TO PAY OFF DEBTS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use to pay off debts?

Hvor mange af pengene ville De bruge til at betale af på gæld?

Response categories  
___________


___________

EX018: AMOUNT GIVING TO RELATIVES OR DONATION
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you give to relatives or donate?

Hvor mange af pengene ville De give til slægtninge eller donere?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: Skriv beløb i [[{lokal møntsort}]]

Response categories  
___________

___________


EX020: AMOUNT USING TO BUY DURABLES
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use to buy durable items?

Hvor mange af pengene ville De bruge til at købe varige goder for?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: Skriv beløb i [[{lokal møntsort}]]

Response categories  
___________

___________

EX022: AMOUNT FOR HOLIDAY OR JOURNEY
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Denmark used 120.000 DKK instead of 12.000 Euro as amount of unexpected gift in EX012.
Text of the question  
How much of it would you use for a holiday trip or journey?

Hvor mange af pengene ville De bruge på en ferierejse?

Interviewer instructions  
IWER: ENTER AN AMOUNT IN [{local currency}]

IWER: Skriv beløb i [[{lokal møntsort}]]

Response categories  
___________

___________

Interviewer Observations (IV)

IV015: HIGHEST SCHOOL INTERVIEWER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
What is the highest school certificate or degree that you have
obtained?

Hvad er den højeste skoleeksamen eller skolebevis, du har opnået?
Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
96. None
97. Other type (also abroad)


 
1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
96. Ingen
97. Anden (også skole i udlandet)

IV016: DEGREE OF EDUCATION INTERVIEWER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  

Which degrees of higher education or vocational training do you have?

Hvilken videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse har De?

Interviewer instructions  

IWER: CODE ALL THAT APPLY


 

IWER: Gerne flere svar


Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
96. None
97. Other (also abroad)1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
96. Ingen
97. Anden uddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet)

Drop Off (DO)

Q33:
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  

Do you currently have one or more of the following pets in your household?

(Please tick all that apply)

Har De i øjeblikket et eller flere af følgende husdyr i Deres husstand?

(Sæt gerne flere kryds, dog ikke hvis kryds i f = Har ingen husdyr. Sæt venligst altid kryds i f, hvis de ingen husdyr har)

Response categories  

1. Dog
2. Cat
3. Bird
4. Fish
5. Other pets
6. No pets in household

1. Hund
2. Kat
3. Fugl
4. Fisk
5. Andre husdyr som husdyr
6
Har ingen husdyr
Hvis andre husdyr, skriv venligst hvilke:

Q34:
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  

Finally, we have some questions about your background. What religion do you belong or feel attached to mostly?

(Please tick one box)

Til slut har vi nogle spørgsmål om Deres baggrund.
Hvilken religion bekender De Dem til eller føler Dem mest knyttet til? (Sæt altid ét og kun ét kryds)

Response categories  

1. Protestant (e.g., Lutheran or Anglican church)

2. Protestant (evangelist) free church / other protestant

3. Roman Catholic

4. Greek or Russian Orthodox

5. Jewish

6. Islam

7. Hinduist

8. Buddhist

9. Esoteric, New Age

10. Other (Please specify):__________________

96. I do not belong or feel attached to any religion

1. Protestant (fx den Lutherske Kirke eller den Anglikanske Kirke)
2. Protestant (evangelist) frikirke / anden form for protestantisme
3. Romersk katolsk
4. Græsk eller russisk ortodoks
5. Jødedommen
6. Islam
7. Hinduisme
8. Buddhisme
9. Esoterisk religion (religion for de særligt indviede), New Age
10. Andet (angiv venligst hvilken på linien nedenfor)
96. Jeg bekender mig ikke til nogen religion / føler mig ikke knyttet til nogen religion

Q37:
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  

Many people in [COUNTRY] lean towards one political party in the long term, even if they occasionally vote for another party. Toward which party do you lean?
(Please tick one box)

Til slut, angiv venligst køn og alder:¨

Response categories  

1 Conservative

2 Labour

3 Liberal democratic

4 Scottish National Party (SNP)

5 Plaid Cymru

6 Green Party

7 Other party:___________________________

96 None

Jeg er født i:    19